eT - Administrator / Dodatkowe konta

  W związku z dostosowaniem się do wymogów UODO ( Ustawy o Ochronie Danych Osobowych) niezbędne jest wyznaczenie w Państwa firmie osoby, która otrzyma uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników w systemie euroTICKET. Po podpisaniu aneksu osobie tej zostanie umożliwiony dostęp do Panelu Użytkownika, w którym będzie mogła dodawać, usuwać, blokować użytkowników oraz nadawać im klucze licencyjne do logowania na kolejnych komputerach.


  Linki:


  Moduł Użytkownika - tutaj Administrator może zalogować się do Panelu i zarządzać kontami użytkowników.


  Instrukcja Modułu Użytkownika - tutaj znajduje się instrukcja użytkowania modułu dla administratora.


  W celu wyznaczenia Administratora Państwa konta i tym samym możliwości tworzenia dodatkowych stanowisk w systemie euroTICKET prosimy o wypełnienie formularza i wygenerowanie aneksu do umowy w formacie PDF, a następnie wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach, podpisanie oraz opieczętowanie i wysłanie na adres:


  ITSOFT sp. z o.o. sp. k.
  ul. Wadowicka 8a
  30-415 Kraków


Prosimy o dokładne sprawdzenie danych na wygenerowanym aneksie, co pozwoli nam na szybszą realizację zlecenia.

Aneks nr:
Kolejny numer aneksu
Aneks do umowy nr:
Pełny numer umowy w postaci nn/mm/rrrr
Aneks do umowy z dnia:
Data umowy w postaci dd/mm/rrrr

Dane firmy

Pełna nazwa firmy:
Nazwa zgodnie z dokumentami firmy
Adres siedziby firmy:
Ulica, nr
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy:
Imię i nazwisko administratora:
Dotychczasowy login:
Nie posiadający dotychczas loginu:
E-mail administratora:
Co ile dni hasło administratora ma być zmieniane:
0-365 dni (0 - brak limitu)
Przepisz kod z obrazka